Tính năng phân hệ Quản trị nguồn nhân lực

Quản lý toàn bộ nguồn nhân lực và các thông tin liên quan, lập bảng lương dễ dàng, đánh giá năng lực làm việc chính xác ngay cả khi bạn không có mặt tại doanh nghiệp.

Quản lý tuyển dụng

Tuyển dụng

Lập kế hoạch tuyển dụng cho từng bộ phận.

Tích hợp đăng tin tuyển dụng lên website và nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo dõi các quá trình, giai đoạn tuyển dụng trực quan trên bảng Kanban. Tùy biến mô hình tuyển dụng phù hợp với thực tế công ty.

Quản lý ứng viên

Theo dõi mọi hồ sơ từ ứng viên, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, tự động trả lời email.

Danh mục hóa tự động cho phép tổ chức hiệu quả kho lữu trữ hồ sơ, dữ liệu và truy cập nhanh chóng, tiện lợi.

  Quản lý hồ sơ nhân sự

  Quản lý thông tin nhân viên

  Quản lý chi tiết các thông tin về người lao động như: mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện tại, bộ phận công tác, sổ bảo hiểm, mã số thuế cá nhân,...

  Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình, cho phép theo dõi số người phụ thuộc trong quá trình giảm trừ gia cảnh.

  Quản lý hợp đồng lao động

  Theo dõi trạng thái hợp đồng của nhân viên, vị trí hiện tại và quá trình làm việc, loại hợp đồng, hạn hợp đồng, quản lý cấu trúc lương. Hỗ trợ tính lương theo ngạch, bậc phù hợp với pháp luật Việt Nam.


   

  Quản lý đào tạo

  Đánh giá yêu cầu đào tạo và tổ chức đào tạo. 
  Tổ chức đào tạo theo cá nhân hoặc theo nhóm. 
  Cập nhật kết quả đào tạo nhân viên.

  Quản lý cơ cấu tổ chức và các phòng ban

  Cho phép tạo phòng/ban theo thực tế hoạt động của tổ chức, xác định người quản lý của phòng/ban.

  Thiết lập sơ đồ hệ thống và vị trí làm việc và cấp bậc nhân viên.

  Quản lý tính lương, chi phí nhân viên

  Thiết lập công thức tính lương

  Cho phép thiết lập công thức linh động. Xử lý hầu hết các cách tính lương của doanh nghiệp.

  Thiết lập không giới hạn các khoản phụ cấp và khấu trừ.

  Cho phép thiết lập công thức tính thuế thu nhập cá nhân phức tạp theo yêu cầu của cơ quan thuế.

  Báo cáo

  Phân tích chi phí theo nhiều chiều và cấp độ: theo tháng, theo phòng ban/người lao động, theo loại chi phí. Thống kê chi phí theo các trạng thái: đã thanh toán, chờ thanh toán,...

  Bảng lương theo từng cá nhân, theo từng phòng ban

  Quản lý chi phí nhân viên

  Quản lý chi phí tạm ứng và hoàn ứng.

  Cho phép thực hiện tạm ứng lương.


  Tích hợp với kế toán

  Sau khi các chi phí, bảng lương chấp thuận, các thao tác thanh toán lương sẽ đẩy dữ liệu về phân hệ kế toán

  Quản lý thời gian làm việc, nghỉ phép

  Quản lý timesheet

  Tạo timesheet hàng tuần hoặc hàng tháng, theo dõi thời gian làm việc của nhân viên trong từng dự án. Tính lương và trả lương cho nhân sự theo thời gian làm việc thực tế cho dự án.

  Theo dõi giờ làm việc

  Quản lý thời gian chấm công, từ đó tính được thời gian làm việc thực tế của nhân viên, theo dõi thời gian làm thêm giờ, quy định cấu trúc tính lương cho thời gian làm thêm.

  Quản lý nghỉ phép

  Cho phép thiết lập nhiều loại nghỉ khác nhau. Hỗ trợ người dùng gửi mail từ yêu cầu nghỉ và nhận mail phản hồi khi quản lý phê duyệt.

  Theo dõi, quản lý lịch sử nghỉ của từng nhân viên, từng phòng ban.

  Quản lý làm thêm giờ

  Thiết lập quy định làm thêm giờ theo luật lao động và quy chế của công ty.

  Hỗ trợ gửi mail xin làm thêm giờ trực tiếp từ hệ thống.

  Quản lý đánh giá nhân viên theo KPI

  Lập danh sách tiêu chuẩn đánh giá KPI

  Đưa ra cấu trúc KPI cho từng bộ phận, chi tiết các nội dung và cách tính điểm. Lên kế hoạch đánh giá theo tháng, theo quý, chia kế hoạch đánh giá theo các giai đoạn và thực hiện thứ tự từng bước.

  Đánh giá KPI

  Lập kế hoạch đánh giá và thực hiện đánh giá định kỳ theo phân cấp bộ phận, phòng ban. Thiết lập người đánh giá cho từng chỉ tiêu: cá nhân tự đánh giá, quản lý trực tiếp, nhân sự, bộ phận liên quan, trưởng dự án,... và phê duyệt cấp cuối cùng bởi quản lý bộ phận.

  Quản lý khen thưởng, kỷ luật 

  Đề xuất khen thưởng/kỷ luật lên cấp trên, đưa ra lý do, nhận xét và chờ phê duyệt. Việc thực hiện khen thưởng/kỷ luật có thể thực hiện cho một nhóm nhân viên hoặc cho từng cá nhân. 

  Báo cáo tổng hợp

  Báo cáo KPI của nhân viên các phòng ban theo định kỳ hoặc tính đến thời điểm hiện tại. Tổng hợp danh sách khen thưởng/kỷ luật theo từng giai đoạn.

  Hoạt động hiệu quả là điều tối quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp nào.

  Tối ưu hóa các quy trình và hoạt động kinh doanh của bạn ngay hôm nay!