Tổng quan    |   Tính năng 

Giải pháp quản trị tài chính doanh nghiệp

Hoạch định kế hoạch tài chính, theo dõi và kiểm soát chi tiết luồng tiền các hoạt động tài chính theo thời gian thực. Hệ thống báo cáo chi tiết rõ ràng tránh thất thoát và tuân thủ các  chuẩn mực  kế toán Việt nam (TT200/BCT).

Tích hợp với ngân hàng

Hệ thống đồng bộ với hệ thống báo cáo Ngân hàng thực hiện đối chiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc thực hiện import file  


Quản lý chứng từ kế toán

Thực hiện tạo và in hóa đơn, chứng từ kế toán một cách linh hoạt; quản lý hóa đơn thanh toán định kỳ và dễ dàng thực hiện thanh toán khi cần thiết.


Quản lý hóa đơn và chi phí

Quản lý và kiểm soát hóa đơn của nhà cung cấp, đưa ra các dự báo các khoản phải thanh thanh toán trong tương lai.Đối soát chứng từ tự động

Tiết kiệm thời gian và tự động đối soát 95% với công cụ hỗ trợ thông minh.


Quản lý phân bổ ngân sách và Chi phí.

Cho phép hoạch định và quản lý ngân sách và chí phí một cách có hệ thống và chi tiết theo từng khoản mục.

Thiết lập danh mục tài khoản quản trị độc lập với hệ thống kế toán tài chính, giúp quản lý hoạt động tài chính một cách dễ dàng và linh hoạt.

 

Thực hiện thanh toán nhanh hơn


Hệ thống hỗ trợ tính năng thanh toán thông minh và tự động đối soát thanh toán và hóa đơn:

Từ việc tạo hóa đơn chuyên nghiệp và công cụ thanh toán trực tuyến.

Cho phép tạo tự động hóa đơn từ đơn hàng, phiếu giao hàng hoặc căn cứ vào thời gian và sản phẩm.

Sẵn sàng chuẩn mực Tài chính Kế toán Việt Nam.

Hanelsoft đã phát triển và tích hợp sẵn sàng phân hệ kế toán đáp ứng các chuẩn mực kế toán Việt Nam với chức năng kế toán giúp bộ phận kế toán trong các nghiệp vụ chuyên sâu như tính năng quản lý chứng từ, quản lý công nợ, báo cáo doanh thu lãi lỗ theo từng bộ phận v.v...

Không dừng ở kế toán thuế, hệ thống giúp bạn hoạch định kế hoạch tài chính, theo dõi và kiểm soát chi tiết luồng tiền các hoạt động tài chính theo thời gian thực. Hệ thống báo cáo chi tiết rõ ràng tránh thất thoát và tuân thủ các  chuẩn mực  kế toán Việt Nam (TT200/BCT).  

  • Bảng cân đối kế toán.

  • Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh.

  • Bảng cân đối phát sinh.

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chi tiết tính năng

Odoo - Sample 2 for three columns


Hoạt động hiệu quả là điều tối quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Tối ưu hóa các quy trình và hoạt động kinh doanh của bạn ngay hôm nay!

Câu chuyện thành công